DOPRAVA ZDARMA NA NÁKUP OD 1500 KČ/62€ - ODESÍLÁME DO 24H , DORUČENÍ DO 2 DNŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

obchodní společnost Knowledge Planet s.r.o.

se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno

identifikační číslo: 06498442

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102447 pro
prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.kabelky-grace.cz

 

 ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ A NAŠE VIZE

Společnost Knowledge Planet s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to
nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů,
které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

Společnost Knowledge Planet s.r.o. vnímá ochranu osobních údajů svých zákazníků jako prioritu a
nutný pilíř, který doplňuje vysokou kvalitu našich služeb. S osobními údaji je nakládáno jako s
přísně důvěrnými a v souladu s platnými právními předpisy. Knowledge Planet s.r.o. je ve smyslu
ochrany osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů.

 

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnosti Knowledge Planet s.r.o. se sídlem Lidická
700/19, Veveří, 602 00 Brno identifikační číslo: 06498442 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102447 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Knowledge Planet s.r.o. Lidická
700/19, Veveří, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty info@kabelky-grace.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je
nezbytné pro:

splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením
takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a
to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy,
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně
doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před
uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

Správce zpracovává osobní údaje zaznamenávané kamerovým systémem v prostoru svých
provozoven z důvodu ochrany zdraví zaměstnanců a zákazníků a z důvodu ochrany
majetku.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
nařízení.

 

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále
po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů,
nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se
na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce
technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Zásilkovna, s.r.o. a Direct Parcel Distribution CZ s.r.o

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z
právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy
tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)
nebo mezinárodní organizaci.

Heureka.cz

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním
údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich
zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na
přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není
možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobními údaji třetích osob jsou údaje zaměstnanců obchodních partnerů Knowledge Planet s.r.o. a
dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Knowledge Planet s.r.o., popř. další údaje,
které Knowledge Planet s.r.o. obdrží od obchodního partnera v souvislosti s plněním smlouvy. Tyto
osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a Knowledge Planet s.r.o.
toto osobní údaje využije za účelem plnění smluv.

Obchodní partner bere na vědomí, že Knowledge Planet s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje
po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy,
jsou-li takové.

Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů Knowledge Planet s.r.o.
své zaměstnance, zákazníky či další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na
spolupráci s Knowledge Planet s.r.o.